Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các phần mềm tốt nhất của Pixwares.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Tên phần mềm" + "Pixwares". (Ví dụ: Autocad 2020 Pixwares). Tìm kiếm ngay
12571 lượt xem Tran Duc Minh

[PDF] Bảng Tổng Hợp Các động Từ Bất Quy Tắc Lớp 8

Bảng Động Từ bất quy tắc mà các bạn học sinh học khối lớp 8 là tài liệu được nhiều bạn sử dụng trong học phần Tiếng Anh – Trung học Phổ thông. Đây là phần học kiến ​​thức mà các bạn được thầy cô cho làm quen từ lớp sáu, vậy động từ bất quy tắc là gì?

Động từ bất quy tắc được sử dụng ở thì quá khứ đơn và thì hoàn thành. Như thầy cô đã giảng, với động từ thông thường, chỉ cần thêm đuôi “ed”. Đối với các dạng động từ bất quy tắc, thì quá khứ và thì hoàn thành khác nhau nên các bạn cần nhớ để phân biệt cho đúng.

Có 360 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh. Do đó, bạn cần tìm kiếm tài liệu một cách thường xuyên. Để tiết kiệm thời gian, các thầy cô đã gửi đến Pixwares bộ tài liệu động từ bất quy tắc lớp 8 đã được hiệu chỉnh và đính kèm dưới đây. Trong này gồm những động từ thông dụng và quan trọng trong quá trình học tập của bạn. Mời các bạn lưu lại, học và luyện tập với các dạng bài tập giúp dễ nhớ. Xin trân trọng cảm ơn các Quý thầy cô đã hỗ trợ.

Bảng động từ bất quy tắc lớp 8 mới, đầy đủ nhất

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Ý nghĩa
be was/were been thì, là, ở
become became become trở nên
begin began begun bắt đầu
blow blew blown thổi
break broke broken bể, làm vỡ
bring brought brought mang
build built built xây dựng
burst burst burst nổ, nổ tung
buy bought bought mua
can could có thể
catch caught caught chụp, bắt
choose chose chosen lựa chọn
come came come đến
cost cost cost trị giá
cut cut cut cắt
do did done làm
draw drew drawn vẽ
drink drank drunk uống
drive drove driven lái xe
eat ate eaten ăn
fall fell fallen rơi, té, ngã
feed fed fed cho ăn, nuôi
feel felt felt cảm thấy
fight fought fought chiến đấu
find found found tìm thấy
fly flew flown bay
forget forgot forgotten quên
forgive forgave forgiven tha thứ
freeze froze frozen đông lại, ướp
get got gotten có được, trở nên
give gave given cho, biếu, tặng
go went gone đi
grow grew grown mọc, lớn lên
hang hung hang treo
have had had
hear heard heard nghe, nghe thấy
hide hid hidden che dấu, ẩn nấp
hit hit hit đánh, đụng, va
hold held held cầm, tổ chức
hurt hurt hurt làm đau, đau
keep kept kept giữ, giữ gìn
know knew known biết
lay laid laid đặt, đẻ (trứng)
lead led led dẫn dắt, lãnh đạo
lean leant leant nghiêng, dựa vào
learn learnt learnt học
leave left left rời đi, để lại
lend lent lent cho mượn
let let let để cho
lie laid lain nằm
light lighted lit thắp sáng
lose lost lost đánh mất, lạc
make made made làm, chế tạo
may might được phép, có lẽ
meet met met gặp
must had to phải
pay paid paid trả tiền
put put put đặt, để
read read read đọc
ride rode ridden cưỡi, đi (xe)
ring rang rung rung, reo
rise rose risen dâng lên
run ran run chạy
Say said said nói
See saw seen nhìn thấy, thấy
Sell sold sold bán
send sent sent gởi
Set set set đặt, để
shake shook shaken rung, lắc
shall should sẽ, nên
shine shone shone chiếu sáng
shoot shot shot bắn, sút (bóng)
show showed shown chỉ, cho xem
Shut shut shut đóng lại
Sing sang sung hát
Sink sank sunk chìm xuống
Sit sat sat ngồi
sleep slept slept ngủ
smell smelt smelt ngửi
speak spoke spoken nói
spend spent spent tiêu, xài, trải qua
split split split chẻ, nứt
spread spread spread trải ra, lan đi
stand stood stood đúng
steal stole stolen đánh cắp
strike stroke stricken đánh, đình công
sweep swept swept quét
swim swam swum bơi
take took taken cầm lấy
teach taught taught dạy
tear tore torn xé rách
tell told told kể lại, nói
think thought thought nghĩ, suy nghĩ
throw threw thrown ném, quăng
understand understood understood hiểu
wake woke waken thức dậy
wear wore worn mặc, mang, đội
will would sẽ
win won won thắng cuộc
write wrote written viết

Link tải bảng động từ bất quy tắc lớp 8 PDF đẹp nhất – đã hiệu chỉnh

Bài tập động từ bất quy tắc lớp 8 có đáp án

Exercise 1: Change verb into the past simple

1.I (read) _____ three books last week

2. They (speak) _______ French to the waitress.

3. He (understand) _______ during the class, but now he doesn’t understand.

4. He (forget) ______ to buy some milk.

5. I (give) ______ my mother a CD for Christmas.

6. He (tell) _____ me that he lived in Toronto.

7. The film (begin) ______ late.

8. We (fly) ______ to Da Nang.

9. They (drive) _____ to Beijing.

10. He (teach) ______ English at the University.

Đáp án:

1. I (read) __read___ three books last week

2. They (speak) ___spoke____ French to the waitress.

3. He (understand) ___understood____ during the class, but now he doesn’t understand.

4. He (forget) _forgot_____ to buy some milk.

5. I (give) ___gave___ my mother a CD for Christmas.

6. He (tell) __told___ me that he lived in Toronto.

7. The film (begin) _began_____ late.

8. We (fly) __flew____ to Da Nang.

9. They (drive) __drove___ to Beijing.

10. He (teach) ___taught___ English at the University.

Exercise 2: Change verbs into past participle

1. We’ve already (have) ____lunch.

2. This was the first time she had (do) _____ her homework.

3. He has never (drive) _______ a motorbike before.

4. By the time we arrived, the children had (eat) ______ all the chocolate.

5. Are you okay? I’ve (feel) ______ better.

6. I’d (lend) _____ my umbrella to John, so I got wet.

7. It had (become) ______ very cold, so we went inside.

8. Have you (choose) ______ your university yet?

9. Why has John (leave) _____ already?

10. She has (know) ______ about this problem for three months.

Đáp án:

1. We’ve already (have) _had___lunch.

2. This was the first time she had (do) __done___ her homework.

3. He has never (drive) __driven_____ a motorbike before.

4. By the time we arrived, the children had (eat) ___eaten___ all the chocolate.

5. Are you okay? I’ve (feel) __felt____ better.

6. I’d (lend) _lent____ my umbrella to John, so I got wet.

7. It had (become) __become____ very cold, so we went inside.

8. Have you (choose) ___chosen___ your university yet?

9. Why has John (leave) __left___ already?

10. She has (know) __known____ about this problem for three months.

Exercise 3: Change verbs into the correct form

1. Have you already (read) ______ today’s newspaper?

2. He has (lose) _____ his wallet again.

3. They (speak) ______ French to the waitress.

4. They (swim) _____ 500m.

5. I have (write) _______ three essays this week.

6. She (drink) _____ too much coffee yesterday.

7. The children (sleep) ______ in the car.

8. I (send) ______ you an email earlier.

9. She had (wear) _____ her blue dress many times.

10. Why have you (stand) ______ up – are we leaving?

Đáp án:

1. Have you already (read) __read____ today’s newspaper?

2. He has (lose) __lost____ his wallet again.

3. They (speak) __spoke____ French to the waitress.

4. They (swim) _swam____ 500m.

5. I have (write) __written_____ three essays this week.

6. She (drink) __drank___ too much coffee yesterday.

7. The children (sleep) ___slept___ in the car.

8. I (send) __sent____ you an email earlier.

9. She had (wear) _worn____ her blue dress many times.

10. Why have you (stand) ___stood___ up – are we leaving?

Exercise 4: Give the correct form of verb

1. Yesterday, I (go) ………. to the restaurant with a client.

2. We (drive) ……….around the parking lot for 20 minutes to find a parking space.

3. When he (arrive) ……….at the restaurant, the place (be) ……….full.

4. The waitress (ask) ……….us if we (have) ……….reservations.

5. I (say) ……….that he would come.

6. The waiter (tell) ……….us to come back in to hours.

7. My client and I slowly (walk) ……….back to the car.

8. We (stop) ………. at the grocery store and (buy) ……….some cakes.

9. My sister (get) ……….married last month.

10. Daisy (come) ……….to her grandparents’ house 3 days ago.

11. My computer (be) ……….broken yesterday.

12. He (buy) ……….me a big teddy bear on my birthday last week.

13. My friend (give) ……….me a bar of chocolate when I (be) ……….at school yesterday.

14. My children (not do) ……….their homework last night.

15. You (live) ……….here five years ago?

16. They (watch) ……….TV late at night yesterday.

17. (Be) ……….your friend at your house last weekend?

18. They (not be) ……….excited about the film last night.

19. Where (spend/you) ……….your last holiday?

20. I (visit) ……….lots of interesting places. I (be) ……….with two friends of mine.

Đáp án:

1. Yesterday, I (go) ……went…. to the restaurant with a client.

2. We (drive) …drove…….around the parking lot for 20 minutes to find a parking space.

3. When he (arrive) …arrived…….at the restaurant, the place (be) …was…….full.

4. The waitress (ask) ……asked….us if we (have) …had…….reservations.

5. I (say) …said…….that he would come.

6. The waiter (tell) …told…….us to come back in to hours.

7. My client and I slowly (walk) ……walked….back to the car.

8. We (stop) ……stopped…. at the grocery store and (buy) …bought…….some cakes.

9. My sister (get) …got…….married last month.

10. Daisy (come) …came…….to her grandparents’ house 3 days ago.

11. My computer (be) …was…….broken yesterday.

12. He (buy) …bought…….me a big teddy bear on my birthday last week.

13. My friend (give) …gave…….me a bar of chocolate when I (be) …was…….at school yesterday.

14. My children (not do) …didn’t go…….their homework last night.

15. You (live) ……Did you live….here five years ago?

16. They (watch) …watched…….TV late at night yesterday.

17. (Be) ……Was….your friend at your house last weekend?

18. They (not be) …weren’t…….excited about the film last night.

19. Where (spend/you) ……Where did you spend….your last holiday?

20. I (visit) …visited…….lots of interesting places. I (be) ……was….with two friends of mine.

Exercise 5: Read the sentences and fill in the blanks with the correct forms of the verbs

1. My parents _____________ home very late last Friday. (come)

2. My friends _____________ a wonderful present for my birthday. (give)

3. She _____________ very surprised when she _____________ that man there. (be/ see)

4. The boys _____________ ten minutes ago. (meet)

5. Somebody _____________ my money! (steal)

6. I _____________ my homework and then I _____________ all the books into my book. (do/ put)

7. Daisy _____________ (bring) some chocolates to the birthday party.

8. I _____________ (hear) a new song on the radio. I loved it! It _____________ (be) so cool.

9. Peter _____________ (understand) everything the teacher _____________ (say) in Maths.

10. My mother _____________ (forget) to buy some milk.

11. The children _____________ (sleep) in the car. They _____________ (be) so tired.

12. We _____________ (leave) at 7 a.m this morning before the kids _____________ (wake up).

Đáp án:

1. My parents _______came______ home very late last Friday. (come)

2. My friends _______gave______ a wonderful present for my birthday. (give)

3. She _____was________ very surprised when she ______saw_______ that man there. (be/ see)

4. The boys ______met_______ ten minutes ago. (meet)

5. Somebody ______stole_______ my money! (steal)

6. I _____did________ my homework and then I _____put________ all the books into my book. (do/ put)

7. Daisy _____brought________ (bring) some chocolates to the birthday party.

8. I _______heard______ (hear) a new song on the radio. I loved it! It _____was________ (be) so cool.

9. Peter ______understood_______ (understand) everything the teacher _____said________ (say) in Maths.

10. My mother ______forgot_______ (forget) to buy some milk.

11. The children _____slept________ (sleep) in the car. They ____were________ (be) so tired.

12. We _____left________ (leave) at 7 a.m this morning before the kids ___woke up__________ (wake up).

Bài tập vận dụng Động từ bất quy tắc (phần 1)

Exercise 1: Chọn đáp án đúng nhất để điền vào mỗi câu sau.

1. After I________ lunch, I looked for my bag.

A. having had B. had had C. have has D. have had

2. By the end of next year, George________ English for 2 years.

A. will have learned B. will learn C. has leaned D. would learn

3. The man got out of the car,_______ round to the back and opened the boot.

A. walking B. walked C. walks D. walk

4. He ________of becoming a pilot ever since he was a young boy.

A. dreaming B. has been dreaming C. was dreaming D. had been dreaming

5. I haven’t come________ any ideas for the gala dinner.

A. upon B. with C. up with D. into

6. He will take the dog out for a walk as soon as he ________ dinner.

A. finish B. will have finished C. will finish D. finishes

7. After World War I, Hollywood emerged ________the movie capital of the world.

A. as B. such as C. alike D. as

8. Working too late at night may _________in fatigue.

A. lead B. result C. consequent D. make

9. She’s at her best when she________ big decisions.

A. is making B. makes C. had made D. will make

10. We________ next vacation in London.

A. spend B. are spending C. will be spend D. are going to spend

11. Robert________ tomorrow morning on the 10:30 train.

A. arrived B. is arriving C. has arrived D. would arrive

12. Mike________ one hour ago.

A. phoned B. was phoning C. had phoned D. has phoned

13. I have never played badminton before. This is the first time I _____ to play.

A. try B. tried C. have tried D. am trying

14. Since _______, I have heard nothing from him.

A. he had left B. he left C. he has left D. he was left

15. The police should take ______soon, or there will be a riot.

A. part in B. function C. action D. place

Đáp án:

1B 2A 3B 4B 5C 6D 7A

8B 9B 10D 11B 12A 13C 14B 15C

Bài tập vận dụng Động từ bất quy tắc (phần 2)

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc theo quá khứ đơn

The film ………………… (begin) late.
I ………………… (choose) noodle for lunch.
He ………………… (keep) his promise.
The children ………………… (sleep) on the sofa.
We ………………… (lend) Lisa $50.
He ………………… (tell) us that he lived in Shanghai.
At the age of 25, he ………………… (become) a designer.
They ………………… (swim) 650 meters.
I ………………… (give) my friend a CD for Christmas.
They ………………… (speak) Japanese to the waiter.

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc theo quá khứ phân từ

Why has she ………………… (leave) already?
Had you ………………… (hear) of this band before you came here?
I’ve ………………… (give) some money to Anne.
She’s ………………… (bring) a cake to the party, we ate it all.
It had ………………… (become) very cold, so we went inside.
Don’t worry, we haven’t ………………… (forget) about the party.
The birds have ………………… (fly) south for the winter.
I have ………………… (be) sick all day.
They have ………………… (begin) painting the living room.
I have ………………… (keep) this secret for ages.

Đáp án

Bài 1:

  • began

 

  • chose

 

  • kept

 

  • slept

 

  • lent

 

  • told

 

  • became

 

  • swimed

 

  • gave

 

  • spoke

 

Bài 2:

  • left

 

  • heard

 

  • given

 

  • brought

 

  • become

 

  • forgotten

 

  • flown

 

  • had

 

  • begun

 

  • kept

 

Như vậy bài viết này Pixwares đã tổng hợp và gửi đến các bạn học sinh và Quý thầy cô bảng tổng hợp các động từ bất quy tắc thông dụng và đầy đủ nhất. Với tài liệu này chắc rằng các bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian tìm kiếm để từ đó môn học Tiếng Anh trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Chúc các bạn học tốt và đạt nhiều điểm cao.

Thông báo chính thức: Hiện có nhiều bạn chưa biết cách cài các phần mềm cho máy tính, có thể liên hệ cho Fanpage hỗ trợzalo chính thức.

Chúng mình chỉ support cho những bạn tải phần mềm/app từ website này. Các bạn nên cân nhắc không nên tìm những phần mềm không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!