Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các phần mềm tốt nhất của Pixwares.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Tên phần mềm" + "Pixwares". (Ví dụ: Autocad 2020 Pixwares). Tìm kiếm ngay
936 lượt xem Tran Duc Minh

Cách reset Windows Update trong Windows 11

Hướng dẫn này sẽ chỉ bạn cách khôi phục lại cài đặt mặc định của Windows Update trong Windows 11. Windows Update đảm bảo rằng Windows 11 của bạn được cập nhật bằng cách tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật, driver và bản sửa lỗi mới nhất từ Microsoft.

Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể gặp sự cố với Windows Update, như không thể tải xuống hoặc cài đặt bản cập nhật, thông báo lỗi, không thể tìm kiếm bản cập nhật mới, hoặc các vấn đề khác. Trong trường hợp này, việc reset các thành phần của Windows Update có thể giúp khắc phục vấn đề.

Cách reset Windows Update trong Windows 11:

1. Tải file .bat dưới đây:

File của bạn sẽ như sau:

Code:
@echo off

:: Prompt to Run as administrator
Set "Variable=0" & if exist "%temp%\getadmin.vbs" del "%temp%\getadmin.vbs"
fsutil dirty query %systemdrive% >nul 2>&1 && goto :(Privileges_got)
If "%1"=="%Variable%" (echo. &echo. Please right-click on the file and select &echo. "Run as administrator". &echo. Press any key to exit. &pause>nul 2>&1& exit)
cmd /u /c echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) : UAC.ShellExecute "%~0", "%Variable%", "", "runas", 1 > "%temp%\getadmin.vbs"&cscript //nologo "%temp%\getadmin.vbs" & exit
:(Privileges_got)

:: Checking and Stopping the Windows Update services
set b=0

:bits
set /a b=%b%+1
if %b% equ 3 (
goto end1
)
net stop bits
echo Checking the bits service status.
sc query bits | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
goto bits
)
goto loop2

:end1
cls
echo.
echo Cannot reset Windows Update since "Background Intelligent Transfer Service" (bits) service failed to stop. Please restart the computer, and try again.
echo.
pause
goto Start


:loop2
set w=0

:wuauserv
set /a w=%w%+1
if %w% equ 3 (
goto end2
)
net stop wuauserv
echo Checking the wuauserv service status.
sc query wuauserv | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
goto wuauserv
)
goto loop3

:end2
cls
echo.
echo Cannot reset Windows Update since "Windows Update" (wuauserv) service failed to stop. Please restart the computer, and try again.
echo.
pause
goto Start
:loop3
set c=0

:cryptsvc
set /a c=%c%+1
if %c% equ 3 (
goto end4
)
net stop cryptsvc
echo Checking the cryptsvc service status.
sc query cryptsvc | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
goto cryptsvc
)
goto Reset

:end4
cls
echo.
echo Cannot reset Windows Update since "Cryptographic Services" (cryptsvc) service failed to stop. Please restart the computer, and try again.
echo.
pause
goto Start


:Reset
Ipconfig /flushdns
del /s /q /f "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
del /s /q /f "%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
del /s /q /f "%SYSTEMROOT%\Logs\WindowsUpdate\*"


if exist "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak" del /s /q /f "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" (
takeown /f "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml"
attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml"
ren "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" pending.xml.bak
)

if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore" (
attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore"
ren "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore" DataStore.bak
)

if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download" (
attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download"
ren "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download" Download.bak
)

if exist "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2" (
attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2"
ren "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2" Catroot2.bak
)


:: Reset Windows Update policies
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate" /f
gpupdate /force


:: Reset the BITS service and the Windows Update service to the default security descriptor
sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)


:: Reregister the BITS files and the Windows Update files
cd /d %windir%\system32
regsvr32.exe /s atl.dll
regsvr32.exe /s urlmon.dll
regsvr32.exe /s mshtml.dll
regsvr32.exe /s shdocvw.dll
regsvr32.exe /s browseui.dll
regsvr32.exe /s jscript.dll
regsvr32.exe /s vbscript.dll
regsvr32.exe /s scrrun.dll
regsvr32.exe /s msxml.dll
regsvr32.exe /s msxml3.dll
regsvr32.exe /s msxml6.dll
regsvr32.exe /s actxprxy.dll
regsvr32.exe /s softpub.dll
regsvr32.exe /s wintrust.dll
regsvr32.exe /s dssenh.dll
regsvr32.exe /s rsaenh.dll
regsvr32.exe /s gpkcsp.dll
regsvr32.exe /s sccbase.dll
regsvr32.exe /s slbcsp.dll
regsvr32.exe /s cryptdlg.dll
regsvr32.exe /s oleaut32.dll
regsvr32.exe /s ole32.dll
regsvr32.exe /s shell32.dll
regsvr32.exe /s initpki.dll
regsvr32.exe /s wuapi.dll
regsvr32.exe /s wuaueng.dll
regsvr32.exe /s wuaueng1.dll
regsvr32.exe /s wucltui.dll
regsvr32.exe /s wups.dll
regsvr32.exe /s wups2.dll
regsvr32.exe /s wuweb.dll
regsvr32.exe /s qmgr.dll
regsvr32.exe /s qmgrprxy.dll
regsvr32.exe /s wucltux.dll
regsvr32.exe /s muweb.dll
regsvr32.exe /s wuwebv.dll
netsh winsock reset
netsh winsock reset proxy

:: Set the startup type as automatic
sc config wuauserv start= auto
sc config bits start= auto
sc config DcomLaunch start= auto

:Start
net start bits
net start wuauserv
net start cryptsvc

:: Restart computer
cls
echo It is required to restart the computer to finish resetting Windows Update.
echo.
echo Please save and close anything open now, before the computer is restarted.
echo.
pause
echo.
echo.
echo.
echo *** Restart computer now. ***
echo.
pause
shutdown /r /f /t 0

Đặt file .bat vào màn hình desktop của bạn.

2. Bạn bỏ chặn file .bat

3. Chạy file .bat

Nếu hộp thoại UAC hiện lên, nhấn “Yes” để xác nhận chạy với quyền quản trị.

4. Khi quá trình đặt lại Windows Update hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo “Please save and close anything open now, before the computer is restarted.” tức là “Vui lòng lưu và đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi khởi động lại máy tính.” Nhấn bất kỳ phím nào để tiếp tục sau khi bạn đã sẵn sàng.

Lưu ý: Nếu một dịch vụ không thể dừng sau 3 lần thử, file .bat sẽ tự động kết thúc với thông báo “Không thể đặt lại Windows Update” và yêu cầu nhấn một phím để tiếp tục.

5. Khi bạn nhấn một phím, file .bat sẽ khởi động lại bất kỳ dịch vụ nào đã được dừng trước đó trên Command Prompt.

Bây giờ, bạn sẽ nhận được thông báo nhấn một phím bất kỳ để khởi động lại máy tính ngay lập tức.

Lưu ý: Hành động này sẽ khởi động lại máy tính ngay lập tức, vì vậy hãy lưu và đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi tiếp tục.

Quan trọng là bạn phải khởi động lại máy tính ngay sau khi chạy file .bat để áp dụng các thay đổi mà không cần mở bất kỳ ứng dụng nào khác.

Thông báo chính thức: Hiện có nhiều bạn chưa biết cách cài các phần mềm cho máy tính, có thể liên hệ cho Fanpage hỗ trợzalo chính thức.

Chúng mình chỉ support cho những bạn tải phần mềm/app từ website này. Các bạn nên cân nhắc không nên tìm những phần mềm không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!