Tải về mẫu Biên bản nghiệm thu công trình MỚI & Chuẩn nhất 2020

Đối với những công trình xây dựng từ khi còn là ý tưởng trên giấy đến khi hoàn thiện toàn bộ sẽ cần trải qua rất nhiều công đoạn. Khi đã hoàn thành các hạng mục lớn nhỏ và chuẩn bị đưa vào sử dụng thì đòi hỏi cần phải triển khai công tác nghiệm thu công trình.

Việc nghiệm thu công trình có vai trò quan trọng, là yếu tố then chốt giúp việc giám sát từng công đoạn thi công được kỹ lưỡng và khách quan. Việc lập mẫu biên bản nghiệm thu công trình giúp ghi chép lại việc nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng. Theo đó,biên bản này sẽ chỉ rõ các hạng mục công trình, địa điểm xây dựng, thành phần tham gia, đánh giá công trình nghiệm thu…

Sau khi biên bản nghiệm thu công trình được thông qua thì phía nhà thầu thi công sẽ làm thêm 1 mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng để bàn giao lại cho chủ đầu tư theo đúng quy định. Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng phải trình bày rõ ràng những đánh giá về công trình được nghiệm thu và kết luận chấp nhận đưa công trình vào sử dụng hay không.

Pixwares Việt Nam xin gửi đến các bạn Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình MỚI NHẤT 2020. Những mẫu này được biên soạn kỹ lưỡng và được xem là chuẩn nhất hiện nay. Mời các bạn đón xem:

bien-ban-nghiem-thu-cong-trinh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Mẫu Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng chuẩn mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thiết bị số [……] ký giữa Công ty Cổ phần [……..] và Công ty [……..] ngày …/…/…( sau đây gọi là“Hợp đồng số [……]”);

– Căn cứ kết quả thực hiện của Công ty [……..].

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm:

BÊN CUNG CẤP – BÊN BÁN (BÊN A): CÔNG TY …………………………………

Địa chỉ : ………………………………………………………………

Điện thoại : …………… Fax: …………

Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………

Mã số thuế : ……………………

Số Tài khoản: ……………………… tại Ngân hàng ……………………. – chi nhánh: ……………….

Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………

(Sau đây gọi là “Bên A”)

BÊN NHẬN CUNG CẤP – BÊN MUA (BÊN B): CÔNG TY …………………………

Địa chỉ : ………………………………………………………………

Điện thoại : …………… Fax: …………

Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………

Mã số thuế : ……………………

Số Tài khoản: ……………………… tại Ngân hàng ……………………. – chi nhánh: ……………….

Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Hai bên cùng thống nhất lập Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng (sau đây gọi tắt là “Biên bản“) đối với Hợp đồng số [……] với những điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A cung cấp cho cho bên B các thiết bị sau :

STT Tên Hàng Đặc Tính kỹ thuật Số lượng Thành Tiền
01        
02        
03        
       
Tổng:         

ĐIỀU 2: THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung của hợp đồng số [……], bên A đã hoàn tất các việc giao hàng, kiểm tra, số lượng, đặc tính kỹ thuật, tất cả đều hợp theo chuẩn. Kết quả cho thấy đáp ứng đúng và đầy đủ theo nội dung của hợp đồng số [……].

Bên A đã bàn giao và Bên B đã nhận bàn giao tất các các hồ sơ, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đối với tất cả các thiết bị nêu tại Điều 1 của Biên bản này.

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

3.1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng: …………………… VNĐ (số tiền bằng chữ), đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng và tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc vận chuyển, bốc xếp,…

3.2. Nghĩa vụ thanh toán:

Bên B đã tạm ứng cho bên A: …………………… VND( số tiền bằng chữ).

Số tiền còn lại bên B phải thanh toán cho bên A: …………………… VND( sô tiền bằng chữ).

ĐIỀU 4: KẾT LUẬN:

 • Hai bên thống nhất nghiệm thu hợp đồng số [……]
 • Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này là căn cứ để kết thúc hợp đồng số [……]
 • Bên B thanh toán toàn bộ số tiền còn lại …………………… VND ( số tiền bằng chữ) cho Bên A ngay sau khi nhận được hoá đơn thuế Gía trị gia tăng theo đúng hợp đồng giữa hai bên.
 • Bên A có nghĩa vụ bảo hành thiết bị trong thời hạn …………………… (số năm) năm kể từ ngày ký kết Biên bản này.
 • Bên B có trách nhiệm bảo quản, sử dụng thiết bị theo như đúng hướng đã và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm hư hỏng do lỗi của Bên A gây ra trong qua trình sử dụng.
 • Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như sau.
Đại diện bên A
Giám đốc
Đại diện bên B
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải về máy (File Word)

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

……….. , ngày ……. tháng …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Tên công trình:………………………………………………………………………………………..

Địa điểm xây dựng:………………………………………………………………………………….

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm …………………………………………

Kết thúc:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm ……………………………………….

Tại:……………………………………………………………………………………………………………

Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Các tài liệu gồm có:

 • Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị;
 • Bản vẽ hoàn công công trình;
 • Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
 • Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
 • Nhật ký thi công;
 • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;
 • Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục  theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất…]

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

c) Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì…]

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;
 • Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Tải về máy (File Word)

Mẫu biên bản kiểm nghiệm và bàn giao

CÔNG TY …………………………

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Sản phẩm/Dịch vụ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: ………………………………………………………………………………………………

Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ………………………………………………………………………………………………

Thời gian: Ngày ……. tháng …….. năm 200……

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

Trưởng Ban kiểm nghiệm: Chức vụ:
Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

– Ông (bà): ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông (bà): ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông (bà): ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

Đại diện bên cung ứng:

– Ông (bà): ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

Đại diện bên sử dụng / kho: ……………………………………………………………………

– Ông (bà): ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

Kết quả kiểm tra:

Số TT MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng Kết quả kiểm tra
           
           
           
           
           
           

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

TRƯỞNG BAN CÁC THÀNH VIÊN BÊN CUNG ỨNG BÊN SỬ DỤNG/KHO
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về máy (File Word)

File Excel quản lý/làm hồ sơ nghiệm thu thi công xây dựng  (rất hay)

Hiện nay có nhiều bạn đang cần 1 bản Excel nhằm tổng hợp tất cả các hạng mục như Thông tin, Nhật ký thi công, Liệt kê danh mục, xuất phiếu Yêu cầu Nghiệm thu công việc xây dựng, Biên bản nghiệm thu,… Chúng tôi xin gửi đến các bạn 1 bảng Excel tổng hợp sẵn như sau: (Nguồn: Bạn Lê Văn Đại).

Lưu ý: Công việc Quản lý và làm hồ sơ nghiệm thu rất quan trọng trong công tác kế toán doanh nghiệp để báo cáo cơ quan thuế sở tại. Vì vậy các bạn nên thành lập phòng kế toán hoặc ủy quyền/thuê các dịch vụ kế toán có uy tín và kinh nghiệm lâu năm để họ có thể quản lý các nghiệp vụ phát sinh một cách chuyên nghiệp nhất, tránh các lỗi phát sinh và bị phạt nhé! 

Về thông tin công trình:

file-excel-quan-ly-lam-ho-so-nghiem-thu-thi-cong-xay-dung

Về nhật ký thi công:

file-excel-quan-ly-lam-ho-so-nghiem-thu-thi-cong-xay-dung-2

Và còn rất nhiều mục khác đã được làm sẵn. Các bạn chỉ cần tải file excel này về và sử dụng.

Tải về File Excel

Thực hành file hồ sơ quản lý chất lượng công trình

TẢI FILE EXCEL

Pass giải nén: 123

Nguồn: Chia sẻ của bạn Phạm PacificPR

Lời kết

Như vậy là chúng tôi đã gửi đến các bạn những mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới và chuẩn nhất năm 2020. Các bạn lưu ý chỉ cần tải file word về, chỉnh sửa lại họ/tên, chức vụ và những thông tin cần thiết vào ô trống là được. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. 

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *